ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Titkos Rolland ev. (székhely: 1095. Budapest, Ferenc krt 25. 3/7.a.; cégjegyzékszám: 33268882; adószám: 1095. Budapest, Ferenc krt 25. 3/7.a) által a www.bimba.hu weboldalon és a kapcsolódó Facebook és Instagram oldalon (továbbiakban, mint „weboldalakon”), valamint a székhelyünkön alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleinket tájékoztassa.

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Titkos Rolland ev. (a továbbiakban, mint „Társaság”)

Székhely: 1095. Budapest, Ferenc krt 25. 3/7.a

Telefonszám: +36 30 386 1393

E-mail-cím: info@bimba.hu

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot a jelen tájékoztatóban szereplő esetekben és jogalapok alapján a szükséges mértékben kezelünk.

A honlapunkon elhelyezett ajánlatkérő és kapcsolat felvételi űrlap kitöltéséhez a név, telefonszám és az elektronikus levelezése cím beírása szükséges.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője magánszemély, a számlázási név és cím kerül manuálisan rögzítésre a számlázó programunkban.

Honlapunk a testre szabott böngészés érdekében a felhasználó számítógépén kis http adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, annak megfelelő működését nem tudjuk garantálni.

A cookie-k kikapcsolhatók, illetve letilthatóak az alábbi böngésző beállítások alkalmazásával

Apple Safari

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Az adatkezelések jogalapja és célja

Ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: információkérés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

Adattárolás határideje: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 60 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolat felvételi és az ajánlatkérő űrlap kitöltése esetén.

Számlázás

Adatkezelés célja: jogszabályi és törvényi kötelezettség teljesítése

Kezelt adatok köre: magánszemély neve, címe, email címe

Adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. tv., 2000. évi C. törvény, valamint a 1995. évi CXVII. törvény alapján

Adattárolás határideje: jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

Kapcsolattartási adatok kezelése

Adatkezelés célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogorvoslat érvényesítése

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója

Adatkezelés jogalapja: a vállalkozás jogos érdeke,

Adattárolás határideje: az üzleti kapcsolat végét követő 5 évig, illetve az érintett képviselői minőségének fennállásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolat felvételi lehetőség biztosítás. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

Szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: természetes személyeknevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák)

Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap alapján

Adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv.-ben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Vásárlás a Társaság webáruházában

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, szerződéből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése, reklamációk visszakereshetősége, kezelése

Kezelt adatok köre: vásárlók neve, lakcíme, szállítási címe, telefonszáma, email címe, bankszámlaszáma,

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vásárlás esetén a vásárlás teljesítését követő 2 évig a Ptk. termékszavatosság érvényesíthetőségét figyelembe véve

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, szállítással, csomagolással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában, illetve a banki fizetési szolgáltatást nyújtó partner munkavállalói.

A vásárlás során személyes adatok kerülnek átadásra harmadik fél részére amennyiben az érintett a Barion illetve a Banki fizetést választja. Ebben az esetben az érintett átirányításra kerül a Barion fizetési oldalára és kosarának tartalma, szállítási, számlázási adatok valamint név és email cím kerül átadásra.

Regisztráció a Társaság honlapján

Adatkezelés célja: lásd alább

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az alábbi adatkezelési célokhoz: 

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

5. A honlap használatának elemzése.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérése;

Kezelt adatok köre: név, email cím, szállítási cím (termékminta küldése esetén);

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adattárolás módja: elektronikusan

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Facebook oldalán a megfelelő helyen is elhelyezi a társaságra vonatkozó jelen adatvédelmi tájékoztatóra való hivatkozást. A Facebook-on üzenetben továbbított személyes adatokat a társaság célhoz kötötten használja fel, az érintett előzetes hozzájárulása alapján. Az érintett hozzájárulásának tekintendő az üzenetben önkéntesen küldött személyes adat.  A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Instagram oldalán

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérése;

Kezelt adatok köre: név, email cím

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adattárolás módja: elektronikusan

A Társaság Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. Az Instagram-on üzenetben továbbított személyes adatokat a társaság célhoz kötötten használja fel, az érintett előzetes hozzájárulása alapján. Az érintett hozzájárulásának tekintendő az üzenetben önkéntesen küldött személyes adat. A látogatókra az Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

Adatkezelés célja: tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (1. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.

Kezelt adatok köre: név, email cím, szállítási cím, kérdésekre adott válaszok (ha van)

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: az ajándéksorsolás lezártáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes. 

A Társaság ugyanakkor részt vehet vásárokon és kiállításokon, ahol promóciós jelleggel és a marketingtevékenység keretében sorsolást tartson az érintettek körében, azok előzetes hozzájárulásával.

Rendezvények során felmerülő adatkezelés

Adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken video- és fényképfelvételek készítése és felhasználása

Kezelt adatok köre: érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adat

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A Társaság különféle rendezvényeket és vásárokat szervezhet, illetve vehet részt ilyen eseményeken. Ezen a rendezvényeken képi- és hangfelvételek készülhetnek. A rendezvényre látogatókat a Társaság vagy a rendezvény szervezője előzetesen tájékoztatja az őket érintő adatkezelési szabályokról.

Harmadik fél által küldött képekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a képek marketing és márkaépítés céljából történő felhasználása;

Kezelt adatok köre: képmás

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, vagy szülői hozzájárulás 16 év alatti érintett esetén

Adattárolás határideje: az érintett vagy a szülői hozzájárulás visszavonásáig

Adattárolás módja: elektronikusan

A Társaság harmadik felek által küldött képeket is felhasználhat a márka építése, referencia vagy marketing célból, melyhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A 16 év alatti érintett esetén a szülői jogokat gyakorló felnőtt (18. életévét betöltött szülő) kifejezett hozzájárulása szükséges.

Harmadik országba történő adattovábbítás

Amennyiben az adatokat külföldre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, minden esetben megvizsgáljuk, hogy az adott ország vagy szervezet megfelelő-e az adatvédelmi elvárásoknak.

Az Európai Unión belül, az országok adatkezelése és demokráciájuk fejlettsége megfelelő ehhez, azonban ha az EU-n kívülre továbbítja a Társaság a személyes adatokat, akkor megvizsgáljuk, hogy ez az ország megfelel-e az elvárásoknak.

Harmadik országba történő adattovábbítás alá tartoznak a Gmail-en, Facebook-on és az Instagram-on küldött üzenetek, mivel ezen szolgáltatók szerverei valószínűsíthetően az EU-n kívül helyezkednek el.

Társaságunk, csak előzetes kockázatelemzést követően veszi igénybe ezen szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat.

Rendelkezés a személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.  

A Társaság minden olyan esetben értesíti a magánszemélyt, amikor annak személyes adatát érintően adatvédelmi incidens történt és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adat tulajdonosát ne érje veszteség.

Tájékoztatás az érintettek jogairól

E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az adatkezelést a Rendeletben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

 A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz a Társaság munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Tárhely szolgáltató:

Portmed  Kft., 2080, Pilisjászfalu, Somlyó köz 2. ,

Az adatfeldolgozók

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

Magyar Posta Zrt. – Csomagszállítás

Foxpost Zrt. – Csomagszállítás

Barion Zrt. – Online fizetési szolgáltatás

A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a weboldal munkatársai ismernek. Az elektronikus számláink tárolására felhő alapú szolgáltatást veszünk igénybe.

Egyéb információk

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, az érintett a bíróság előtt gyakorolhatja jogérvényesítési lehetőségeit, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek ).  

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Elnök: dr. Péterfalvi Attila

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018.05.25.